rozmiar czcionki: A | A | A

Dolnośląskie Inteligentne Specjalizacje

Inteligentna Specjalizacja to koncepcja Komisji Europejskiej odnosząca się do wdrażania polityki innowacyjnej regionów i krajów Unii w oparciu o strategie RIS 3. Koncepcja została rozwinięta w  „Guide to Research and Innovation Strategies for Smart Specialisations (RIS 3)” i zdefiniowana jako: 


Narodowe/regionalne strategie badań i innowacji na rzecz inteligentnej specjalizacji (RIS3), czyli zintegrowane, lokalnie definiowane programy transformacji gospodarczej, które spełniają pięć ważnych kryteriów, a mianowicie:

-pozwalają skoncentrować wsparcie w zakresie prowadzonej polityki i inwestycji na kluczowych krajowych/regionalnych priorytetach, wyzwaniach i potrzebach w zakresie rozwoju opartego na wiedzy, włącznie z działaniami związanymi z ICT;

- wykorzystują mocne strony i przewagi konkurencyjne danego kraju/regionu oraz jego potencjał do osiągania doskonałości;

-sprzyjają innowacjom technologicznym i praktycznym, stymulują inwestycje sektora prywatnego;

-prowadzą do pełnego zaangażowania interesariuszy, zachęcają do innowacyjności i eksperymentowania;

-są oparte na obiektywnych danych i dowodach (ang. evidence - based) i zawierają solidne systemy monitorowania i oceny (Guide to Research, str.10).


Dolnośląskie Inteligentne Specjalizacje są jednym z instrumentów wspomagających osiągnięcie celów Regionalnej Strategii Innowacji dla Województwa Dolnośląskiego 2011-2020. Są procesem, którego efektem ma być koncentracja środków w wybranych innowacyjnych obszarach naszego regionu. Podstawą tych obszarów są specjalizacje  gospodarcze, czyli sektory o dużym potencjale innowacyjnym i konkurencyjnym oraz specjalizacje naukowe i technologiczne, czyli obszary o dużej aktywności wdrożeniowej i patentowej.

Na podstawie diagnozy wskazane zostały obszary o największym obecnie potencjale rozwojowym:

1.    Branża chemiczna i farmaceutyczna

2.    Mobilność przestrzenna

3.    Żywność wysokiej jakości

4.    Surowce naturalne i wtórne

5.    Produkcja maszyn urządzeń, obróbka materiałów

6.    Technologie informacyjno – komunikacyjne (ICT)

Wymienione obszary nie stanowią katalogu zamkniętego. W procesie przedsiębiorczego odkrywania, monitoringu i ewaluacji  mogą zostać wskazane wyłaniające się trendy w regionalnej gospodarce, nieokreślone dzisiaj jako dolnośląskie inteligentne specjalizacje.

Kontakt:

justyna.lasak@umwd.pl

michal.frycz@umwd.pl