rozmiar czcionki: A | A | A

Dotacje udzielane z pominieciem otwartego konkursu ofert

Na podstawie Uchwały Nr 81/V/15 Zarządu Województwa Dolnosląskiego z dnia 28.01.2015 r. informujemy, ze w budżecie Województwa Dolnośląskiego na 2015 rok  zaplanowano środki w wysokości 100.000,00 zł (słownie złotych: sto tysięcy 00/100), z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań z zakresu edukacji, w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r., poz. 1118 ze zm.), z pominięciem otwartego konkursu ofert.

Istnieje możliwość otrzymania dotacji na realizację zadania publicznego w sferze działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, promocji i organizacji wolontariatu oraz działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ww. ustawy, z pominięciem otwartego konkursu ofert. Wzór oferty jest ten sam, jak w przypadku konkursu, jednak nazwa rodzaju zdania publicznego na pierwszej stronie oferty winna mieć brzmienie jak w art. 4 ust. 1 pkt 14 ww. ustawy.

Artykuł 19 a (ust. od 1 do 6) ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na podstawie którego można złożyć ofertę realizacji zadania publicznego.

"Art. 19a.
1.
Na wniosek organizacji pozarządowej lub podmiotu wymienionego w art. 3 ust. 3 ustawy, organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego może zlecić organizacji pozarządowej lub podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3, z pominięciem otwartego konkursu ofert, realizację zadania publicznego o charakterze lokalnym lub regionalnym, spełniającego łącznie następujące warunki:
1) wysokość dofinansowania lub finansowania zadania publicznego nie przekracza kwoty 10 000 zł;
2) zadanie publiczne ma być realizowane w okresie nie dłuższym niż 90 dni.

2. Uznając celowość realizacji zadania publicznego przez organizację pozarządową lub podmiot wymieniony w art. 3 ust. 3, organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego zleca realizację zadania, o którym mowa w ust. 1, po złożeniu oferty przez organizację pozarządową lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3. Przepis art. 14 stosuje się odpowiednio.

3. W terminie nie dłuższym niż 7 dni roboczych od dnia wpłynięcia oferty, organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego zamieszcza ofertę na okres 7 dni:
1) w Biuletynie Informacji Publicznej;
2) w siedzibie organu jednostki samorządu terytorialnego w miejscu przeznaczonym
na zamieszczanie ogłoszeń;
3) na stronie internetowej organu jednostki samorządu terytorialnego.

4. Każdy, w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty w sposób, o którym mowa w ust. 3, może zgłosić uwagi dotyczące oferty.

5. Po upływie terminu, o którym mowa w ust. 4, oraz po rozpatrzeniu uwag, organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego niezwłocznie zawiera umowę o wsparcie realizacji zadania publicznego lub o powierzenie realizacji zadania publicznego. Oferta, o której mowa w ust. 2, stanowi załącznik do umowy.

6. Łączna kwota środków finansowych przekazanych przez organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego tej samej organizacji pozarządowej lub temu samemu podmiotowi wymienionemu w art. 3 ust. 3, w trybie określonym w ust. 1, w danym roku kalendarzowym, nie może przekroczyć kwoty 20 000 zł".  

Wzór oferty/wniosku o udzielenie dotacji na podstawie art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014, poz. 1118 ze zm.) - wersja edytowalna.

Wzór sprawozdania z realizacji zadań publicznych

Harmonogram i kosztorys - aktualizacja

Do oferty należy dołaczyć odpis z Krajowego Rejestru Sądowego, który można pobrać ze strony internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości Rzeczpospolitej Polskiej.

Nowy sposób postępowania z ofertami złożonymi w trybie art. 19a

Uprzejmie informujemy, że Zarząd Województwa Dolnośląskiego Uchwałą Nr 4760/IV/13 z dnia 24 września 2013 r., przyjął nowy sposób postępowania z ofertami złożonymi w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Tym samym przestaje obowiązywać Uchwała Zarządu Województwa Dolnośląskiego Nr 1485/IV/11 z dnia 22 listopada 2011 roku.

Główne zmiany to:
1. Zarząd Województwa Dolnośląskiego w każdym roku budżetowym określa wysokość środków finansowych przeznaczonych na dotacje udzielane w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w podziale na poszczególne wydziały i departamenty (przyznające dotacje na realizacje zadań publicznych).

2. Informacje o wysokości planowanych i dostępnych środków finansowych, a także zmianach ich wysokości publikowane będą na stronach internetowych poszczególnych wydziałów.

3. Oferty złożone w terminie krótszym niż 14 dni roboczych przed datą rozpoczęcia realizacji zadania publicznego, uważane będą za oferty niespełniające kryteriów formalnych.

4. Rozpatrywanie celowości realizacji zadania możliwe będzie jedynie w przypadku ofert spełniających kryteria formalne. Oferty takie, w terminie nie dłuższym niż 7 dni roboczych od dnia wpływu do UMWD, zostaną zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej UMWD, na tablicy ogłoszeń w siedzibie urzędu marszałkowskiego oraz na stronie internetowej właściwego merytorycznie wydziału.  Wszystkie zainteresowane podmioty w ciągu 7 dni od dnia publikacji oferty mogą zgłaszać do niej swoje uwagi.

Wzór oferty, składanej w trybie art. 19a (wersja edytowalna).