rozmiar czcionki: A | A | A

Modernizacja budynku stodoły na nowoczesne zaplecze kształcenia na obszarze turystyczno -gastronomicznym

04.01.2018 09:53

WEiN

Zadanie realizowane w ramach RPO WD na lata 2014-2020:
Oś priorytetowa 7 Infrastruktura edukacyjna    
Działanie 7.2 Inwestycje w edukację ponadgimnazjalną, w tym zawodową
Poddziałanie 7.2.1 - horyzontalne    
Termin realizacji zadania 2016-2018 rok.
Łączna wartość  5 497 049 zł.     

Projekt ma na celu modernizację (adaptację) i wyposażenie budynku starej stodoły na terenie zabytkowego założenia pałacowo-parkowego, na nowoczesne zaplecze kształcenia, w obszarze turystyczno-gastronomicznym, wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą i zagospodarowaniem terenu.
W zmodernizowanym budynku uczniowie będą się kształcić w zawodach: technik żywienia i usług gastronomicznych, technik hotelarstwa i kelner, na dwóch kondygnacjach naziemnych. Za realizację inwestycji odpowiedzialny jest Wydział Inwestycji w Departamencie Infrastruktury.
Planowane zakończenie inwestycji - II kwartał 2018 r.

WEiN