rozmiar czcionki: A | A | A

Bożkowskie Centrum Umiejętności - od praktyki do profesjonalizmu (BCU)

04.01.2018 10:28

WEiN

Zadanie realizowane w ramach RPO WD na lata 2014-2020:

Oś priorytetowa 7 Infrastruktura edukacyjna   

Działanie 7.2 Inwestycje w edukację ponadgimnazjalną, w tym zawodową

Poddziałanie 7.2.1 - horyzontalne

Łączna wartość  5 089 973 zł .

Termin realizacji zadania 2016-2018 rok.

Projekt obejmuje przebudowę i remont obiektów ZSA w Bożkowie oraz  rozbudowę  zaplecza technicznego do praktycznej nauki zawodów. Celem projektu jest podniesienie efektywności kształcenia, poprzez utworzenie profesjonalnej bazy dydaktycznej do nauki w zawodach przyrodniczo-technicznych i żywieniowo-turystycznych.

Za realizację inwestycji odpowiedzialny jest Wydział Inwestycji w Departamencie Infrastruktury.

Planowane zakończenie inwestycji III kwartał 2018 r.

WEiN