rozmiar czcionki: A | A | A

WAŻNOŚĆ ZEZWOLEŃ - prace nad Ustawą

04.12.2019 13:53

Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o publicznym transporcie zbiorowym druk nr 44

Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o publicznym transporcie zbiorowym

projekt dotyczy przesunięcia dotychczasowego terminu wejścia w życie części przepisów przejściowych ustawy o publicznym transporcie zbiorowym o tok tj. do dnia 1 stycznia 2021 r.

http://www.sejm.gov.pl/sejm9.nsf/druk.xsp?nr=44


Projekt zakłada:

Art. 1. W ustawie z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 2016 i 2435 oraz z 2019 r. poz. 730, 1495, 1696 i 2020) wprowadza się następujące zmiany:

1)     użyte w art. 78 w ust. 1, w art. 79 w ust. 1 i 2, w art. 80, w art. 82 w ust. 2 oraz w art. 87 w ust. 1 i 3 wyrazy „31 grudnia 2019 r.” zastępuje się wyrazami „31 grudnia 2020 r.”;

2)     w art. 78 dodaje się ust. 5 w brzmieniu:

5. Zezwolenia na wykonywanie regularnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym, których termin ważności upływa w dniu 31 grudnia 2019 r., wydane na podstawie przepisów dotychczasowych, zachowują ważność do dnia 31 grudnia 2020 r.”;

3)     użyte w art. 81, w art. 85 w ust. 2 oraz w art. 90 wyrazy „1 stycznia 2020 r.” zastępuje się wyrazami „1 stycznia 2021 r.”.

Art. 2. Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 r.