rozmiar czcionki: A | A | A

UWAGA - przepisy dotyczące transportu drogowego osób!!

08.03.2013 08:20

W przeciągu ostatnich dwóch lat pojawiły się nowe przepisy regulujące wykonywanie regularnych przewozów osób w transporcie drogowym osób, a mianowicie ustawa z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym oraz Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 10 kwietnia 2012 r. w sprawie rozkładów jazdy.USTAWA O PUBLICZNYM TRANSPORCIE ZBIOROWYM
(DZ.U. z 2011 r. nr 5 poz. 13)

określa zasady organizacji, funkcjonowania  oraz finansowania regularnego przewozu osób w publicznym transporcie zbiorowym.


Wprowadza między innymi pojęcia takie, jak:


*organizator publicznego transportu zbiorowego - którym jest właściwa jednostka samorządu terytorialnego albo minister właściwy do spraw transportu.


*operator publicznego transportu zbiorowego - którym może być samorządowy zakład budżetowy oraz przedsiębiorca uprawniony do prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie przewozu osób, który zawarł z organizatorem publicznego transportu zbiorowego umowę o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego, na linii komunikacyjnej określonej w umowie


*umowa o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego - umowa między organizatorem publicznego transportu zbiorowego a operatorem publicznego transportu zbiorowego, która przyznaje temu operatorowi prawo i zobowiązuje go do wykonywania określonych usług związanych z wykonywaniem przewozu o charakterze użyteczności publicznej


*publiczny transport zbiorowy - powszechnie dostępny regularny przewóz osób wykonywany w określonych odstępach czasu i po określonej linii komunikacyjnej, liniach komunikacyjnych lub sieci komunikacyjnej 


Publiczny transport zbiorowy, w aspekcie przewozów drogowych, może odbywać się na podstawie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego lub potwierdzenia zgłoszenia przewozu.
 
Głównymi zadaniami organizatora publicznego transportu zbiorowego są:

*planowanie rozwoju transportu - co wiąże się z koniecznością opracowania planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego

*organizowanie publicznego transportu zbiorowego

*zarządzanie publicznym transportem zbiorowym


Należy zauważyć, iż Ustawa weszła w życie 1 marca 2011 r., lecz część przepisów, dotyczących m.in. zasad funkcjonowania transportu zbiorowego oraz zmian w przepisach obowiązujących, zacznie obowiązywać dopiero od 1 stycznia 2017 r.
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ w sprawie rozkładów jazdy
(DZ.U. z 2012r.  poz. 451)


Głównym celem rozporządzenia jest ujednolicenie rozkładów jazdy oraz wprowadzenie takich samych oznaczeń i symboli dla wszystkich rozkładów jazdy.


Od 01.03.2013r. w rozkładach jazdy, składanych jako załączniki do wniosku o wydanie lub zmianę zezwoleń na wykonywanie regularnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym, należy określić:


1) imię i nazwisko lub nazwę przewoźnika oraz jego adres zamieszkania, o ile jest on tożsamy z miejscem wykonywania przez niego działalności gospodarczej, albo siedzibę i adres;


2) nazwę linii komunikacyjnej - którą zgodnie z § 3 ust. 3 oznacza się poprzez określenie miejscowości, w której położony jest przystanek komunikacyjny początkowy i końcowy oraz co najmniej jeden przystanek komunikacyjny pośredni - o ile istnieje;


3) przystanki komunikacyjne i dworce, na których będzie się zatrzymywał środek transportowy na danej linii komunikacyjnej - zgodnie z § 3 ust. 6 nazwa przystanku komunikacyjnego zawiera: nazwę miejscowości według rejestru terytorialnego; określenie miejsca usytuowania przystanku komunikacyjnego, poprzez wskazanie w szczególności nazwy ulicy albo obiektu użyteczności publicznej - o ile dotyczy; numer przystanku komunikacyjnego, który nadawany jest przez właściciela albo zarządzającego przystankiem;


4)  dni tygodnia lub okresy, w których komunikacja kursuje;


5) godziny przyjazdu lub odjazdu środka transportowego z przystanku komunikacyjnego lub dworca albo określoną w minutach częstotliwość jego kursowania;


6) oznaczenie odpowiednim symbolem w transporcie drogowym - usługi przewozowej wykonywanej w komunikacji zwykłej, przyspieszonej, pospiesznej oraz ekspresowej (załącznik do Rozporządzenia);


7) oznaczenie linii komunikacyjnej, na której wszystkie kursy są wykonywane środkami transportowymi przystosowanymi do przewozu osób niepełnosprawnych, albo odpowiednie oznaczenie poszczególnych kursów (załącznik do Rozporządzenia);


8) objaśnienia użytych w rozkładzie jazdy oznaczeń i symboli. 

Dodatkowo oprócz danych i informacji, o których mowa w § 3 ust. 1 Rozporządzenia, należy określić w szczególności:


1) imię i nazwisko osoby zarządzającej transportem;


2) informacje w zakresie prędkości technicznej między przystankami komunikacyjnymi w poszczególnych kursach na całej linii komunikacyjnej, jeżeli odległość między przystankami komunikacyjnymi jest większa niż 3 km; oblicza się ją z uwzględnieniem dopuszczalnej prędkości środka transportowego na drodze przejazdu oraz ograniczeń w ruchu drogowym na drodze przejazdu


wzór na liczenie prędkości technicznej:


 

                                      ilość km x 3600 sekund
_________________________________________________________                
czas przejazdu w sekundach - (ilość przystanków szt. x 20 sekund)Część przepisów, zacznie obowiązywać dopiero od 1 stycznia 2017 r.


W przypadku linii REGULARNYCH SPECJALNYCH większość uciążliwych przepisów nie obowiązuje.