rozmiar czcionki: A | A | A

USTAWA COVID - odstąpienie od warunków określonych w zezwoleniu

27.04.2020 13:38

Szanowni Państwo,

w związku z art 73 ust. 22 Ustawy o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (DZ.U.2020.695), informujemy co następuje:


w art. 15n dotychczasową treść oznacza się jako ust. 1 i dodaje się ust. 2 w brzmieniu:

"2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, przedsiębiorca jest obowiązany niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia odstąpienia od warunków określonych w zezwoleniu przekazać organowi, który udzielił zezwolenia informacje o zastosowanych odstępstwach, a także podać je do publicznej wiadomości, przez ogłoszenia na wszystkich wymienionych w rozkładzie jazdy przystankach lub dworcach.";


Mając powyższe na uwadze, wszyscy przedsiębiorcy prowadzący przewozy regularne na podstawie zezwoleń wydanych przez Marszałka Województwa Dolnośląskiego są zobowiązani do złożenia w tut. Urzędzie informacji o zastosowanych odstępstwach od warunków określonych w zezwoleniu WRAZ Z ROZKŁADEM JAZDY wg którego będą wykonywać przewozy w czasie pandemii.


Jeśli przedsiębiorca nie dopełni w/w obowiązku, w terminie 14 dni od dnia odstąpienia od warunków określonych w zezwoleniu, to ma obowiązek wykonywać przewozy zgodnie z posiadanym zezwoleniem oraz wydanym do niego rozkładem jazdy.