rozmiar czcionki: A | A | A

Marszałek Łapiński uruchamia "Zielone Światło" dla budowy dolnośląskich dróg

30.10.2008 10:12

Marszałek Marek Łapiński wprowadza w życie plan radykalnego przyspieszenia budowy dróg i mostów na Dolnym Śląsku. Głównym elementem koncepcji „Zielonego Światła” dla budowy dolnośląskich dróg jest nowy Wieloletni Plan Inwestycyjny (WPI), który został 30 października przyjęty przez Sejmik Województwa Dolnośląskiego. Dzięki przyjęciu koncepcji marszałka Łapińskiego ruszy w końcu budowa Wschodniej Obwodnicy Wrocławia i innych ważnych dróg na Dolnym Śląsku.

Realizacja wdrażanej koncepcji pozwoli na przejście od dotychczasowego planowania do skutecznego działania. Zamiast wpisywania nierealnych i niedoszacowanych inwestycji do WPI i niekończącego się przesuwania ich w czasie marszałek Marek Łapiński proponuje natychmiastowe przystąpienie do budowy tych połączeń drogowych, które są najważniejsze dla mieszkańców Dolnego Śląska.

Głównymi założeniami marszałkowskiej koncepcji „Zielonego Światła” jest m.in. jasne zdefiniowanie celów inwestycyjnych, ukierunkowanie na realizację kluczowych celów poprawiających system komunikacji drogowej, urealnienie planów i uaktualnienie wartości inwestycji, wprowadzenie nowoczesnego sposobu zarządzania projektami inwestycyjnymi oraz zwiększenie środków budżetowych na inwestycje drogowe.

Nowa koncepcja „Zielonego Światła” wiąże się z postulatem stopniowego wprowadzania budżetu zadaniowego. Wprowadzenie takiej konstrukcji budżetu zwiększa w pierwszej kolejności efektywność wydatków inwestycyjnych. Realizacja pojedynczych zadań powinna służyć jasno zdefiniowanym celom. Takie podejście pozwala, dzięki logicznemu sprecyzowaniu konkretnych projektów, na sprawniejsze zarządzanie nimi.

Nowy plan zakłada przeznaczenie na inwestycje drogowe do 2013 roku aż 1,1 mld zł z budżetu województwa, co stanowić będzie ok. 70% środków inwestycyjnych. Pozostałe środki pochodzić będą z Regionalnego Programu Operacyjnego, budżetu państwa oraz z jednostek samorządu terytorialnego. Całkowity koszt wszystkich zaplanowanych inwestycji wyniesie 2 mld zł, czyli o ponad 600 mln zł więcej, niż w poprzednim planie. Na samą budowę dróg przeznaczono aż 1,6 mld zł. Tak znaczący wzrost środków na budowę dróg przy równoczesnym zmniejszeniu liczby zadań z 80 do 57 pozwoli radykalnie przyspieszyć ich realizację. Wydzielono również osobną kwotę na remonty, która pozwoli na powstrzymanie dekapitalizacji istniejącej infrastruktury drogowej.

Koncepcja „Zielonego Światła” oprócz nowej, bardziej efektywnej konstrukcji WPI zakłada również partnerską współpracę z dolnośląskimi samorządami lokalnymi i powierzenie im realizacji zadań inwestycyjnych i remontowych na drogach wojewódzkich. Inwestycje drogowe w zakresie dróg dojazdowych do stref aktywności gospodarczej w miejscowościach Dolnego Śląska będą wspierane z budżetu województwa poprzez Dolnośląski Fundusz Pomocy Rozwojowej – zaproponowany przez marszałka Łapińskiego instrument finansowo-prawny, który wspomagać ma samorządy w gorszej kondycji finansowej i wzmocnić poszanowanie zasady zrównoważonego rozwoju regionu.

Marszałek Marek Łapiński liczy, że dzięki zawarciu powyższych rozwiązań w jednej spójnej i rzetelnie przygotowanej koncepcji będziemy już od tego roku obserwować przełomowe i bezprecedensowe przyspieszenie realizacji inwestycji drogowych na Dolnym Śląsku.

Nowy WPI, realizując założenia koncepcji „Zielonego Światła”, wprowadza realizację m.in. następujących zadań:

1. Łącznik aglomeracyjny A4-S8 – Projektowane od wielu lat wschodnie obejście Wrocławia to najkosztowniejsza, ale i najbardziej oczekiwana przez mieszkańców województwa inwestycja. Trasa prowadzić będzie od autostrady A4 w miejscowości Krajków (węzeł Wrocław Wschód) do drogi S8 w okolicy Długołęki. Pierwszy etap tej inwestycji to budowa mostu drogowego w Łanach - przetarg na jego budowę zarząd województwa ogłosi jeszcze w tym roku. Zakończenie prac projektowych i uzyskanie zezwolenia na realizację powinno zakończyć się już w przyszłym roku. Całkowity koszt inwestycji to 776 mln zł – a jej zakończenie planowane jest na rok 2013.
2. Łącznik aglomeracyjny A4-S5 – Jego realizacja obejmuje budowę w Brzegu Dolnym mostu na Odrze wraz z drogami dojazdowymi i opracowanie koncepcji skomunikowania autostrady A4 z drogą szybkiego ruchu S5. Zakończenie prac projektowych jest przewidziane na pierwszą połowę 2010 roku, a uzyskanie wszelkich zezwoleń na budowę mostu do sierpnia 2010 roku. Koszt inwestycji, która ma być realizowana w ramach RPO, został zwiększony o ponad 30 mln zł, do kwoty 90 mln zł. Na przygotowanie dokumentacji służącej skomunikowaniu mostu z A4 i S5 budżet województwa wyłoży 5 mln zł.
3. Drogi Zagłębia Miedziowego – Modernizacja dróg na tym terenie obejmie m.in. budowę mostu na Odrze między miejscowościami Ciechanów - Radoszyce wraz z drogami dojazdowymi. Roboty budowlane ruszą już w przyszłym roku. Most ten przez Górę i Leszno połączy Dolny Śląsk z Wielkopolską. Koszt wszystkich inwestycji wyniesie prawie 190 mln zł. Zgodnie z koncepcją po 2013 roku wybudowany zostanie most w Głogowie. Na ten cel powiat głogowski otrzyma dotację w wysokości 3 mln zł.
4. Skomunikowanie Wałbrzycha i Świdnicy z A4 - Samorząd zamierza zainwestować w to przedsięwzięcie 190 mln zł (3 razy więcej niż uprzednio zakładano). W ramach projektu powstanie obwodnica Szczawna-Zdroju i mała obwodnica Świdnicy. Województwo będzie również partycypować w kosztach budowy dróg łączących drogi krajowe i wojewódzkie z miastami.
5. Korytarz Drogi Przedsudeckiej - Modernizacja wschodniego odcinka drogi przedsudeckiej, łączącego Ząbkowice Śląskie przez Dzierżoniów i Świdnicę z Jaworem. Oprócz kompleksowego projektu budowy tej drogi zostanie wykonanych kilka zadań, w tym południowa obwodnica Ząbkowic Śląskich oraz trasa Dzierżoniów - Łagiewniki. W pierwszej kolejności wybudowane zostaną drogi między miastami, a następnie obwodnice Świdnicy i Dzierżoniowa. Na te inwestycje przeznaczona jest kwota prawie 90 mln zł.
6. Obwodnice i obejścia miejscowości – Projekt, którego koszt wyniesie ponad 135 mln zł przewiduje budowę obwodnic Dobroszyc i Nowej Rudy oraz obejścia Mysłakowic i Kostrzycy.
7. Usprawnienie połączeń z drogami krajowymi i autostradami - Prace nad pełnym skomunikowaniem z autostradami kliku ważnych dla województwa szlaków: drogi 296 łączącej m.in. Bolesławiec z autostradami A4 i A18, drogi 297 łączącej Lubań z A4 oraz drogi Bogatynia – A4.
8. Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego – Przeznacza się 11,5 mln zł (o 1,4 mln zł więcej niż uprzednio) na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez tzw. zadania punktowe: budowę chodników, odwodnień , remonty mostów itd.

Zarząd zlecił już do opracowania 37 dokumentacji dla drogowych zadań inwestycyjnych. Wraz ze spływem tej dokumentacji zarząd będzie występować o pozwolenia na budowę i ogłaszać kolejne przetargi. Inwestycje drogowe realizować będzie Dolnośląska Służba Dróg i Kolei – jednostka organizacyjna Samorządu Województwa Dolnośląskiego.