rozmiar czcionki: A | A | A

Czy na decyzjach administracyjnych należy przybijać pieczęć urzędową (okrągłą)?

01.02.2012 13:28

Jeżeli tak to jaką Burmistrza jako organu czy urzędu? Jakie dokumenty należy opatrzyć pieczęcią urzędową Rady Gminy jako organu?

Należy zaznaczyć, że żaden przepis prawa nie reguluje kwestii posługiwania się pieczęcią urzędową (okrągłą). Kwestie związane z pieczęciami (okrągłymi) regulował  Dekret z dnia 7 grudnia 1955 roku o godle i barwach Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej oraz o pieczęciach państwowych (Dz.U. nr 47, poz. 314 ze zmianami).  W roku 1998 do dekretu tego wprowadzono w art. 11 nowy ustęp 2 w brzmieniu: „Pieczęcią urzędową gminy, powiatu, samorządu województwa lub związku samorządowego może być również pieczęć, o której mowa w ust.1, zawierająca pośrodku, zamiast wizerunku orła, odpowiednio herb gminy, powiatu lub województwa. Odcisk pieczęci z herbem nie może być umieszczany na dokumentach urzędowych w sprawach z zakresu administracji rządowej”. Dekret ten utracił jednak moc na mocy ustawy z dnia 28 lipca 2005 roku o zmianie ustawy o godle,  barwach i hymnie Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. nr 172, poz. 1439) ale na mocy art. 2 tej ustawy akty prawne wydane w celu wykonania dekretu zachowują moc do czasu wydania rozporządzeń wymaganych przez tą ustawę. Do dnia dzisiejszego takich rozporządzeń nie wydano a zatem nadal zachowuje moc Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 1955 roku w sprawie tablic i pieczęci urzędowych (Dz.U. nr 47, poz. 316). Rozporządzenie to określa głównie wymiary pieczęci, zasady ich przechowywania ale z art. 11 tego aktu prawnego, w kontekście art. 11 ust. 2 dekretu, wynika, że organ wykonawczy gminy (wójt, burmistrz, prezydent) nie powinni takich pieczęci w ogóle posiadać. Prosiłbym również na zwrócenie uwagi na treść art. 107 Kpa, który mówi, iż decyzja winna zawierać między innymi: oznaczenie organu administracji publicznej,  podpis z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego osoby upoważnionej do wydania decyzji. Kpa dla ważności decyzji nie wymaga pieczątki czy pieczęci. Pieczątka czy pieczęć mogą posłużyć jako jedna z form oznaczenie organu administracji publicznej.  Uwaga ta dotyczy również rady gminy (pieczątka jako oznaczenie organu. Co do pytania jakie dokumenty należy opatrzyć pieczęcią rady, sytuacja jest podobna tz. przepisy prawa tego nie określają wprost.

Opracował:
Andrzej Kubica  -  doradca w zakresie prawa administracyjnego