rozmiar czcionki: A | A | A

Co to są akty ustawodawcze?

24.10.2011 09:06

Zgodnie z art. 288 ust. 3 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej akty prawne, które  przyjmowane są  w drodze procedury ustawodawczej stanowią akty ustawodawcze. Akt ustawodawczy może przekazywać Komisji uprawnienia do przyjęcia aktów o charakterze nie ustawodawczym o zasięgu ogólnym, które uzupełniają lub zmieniają niektóre, inne niż istotne, elementy aktu ustawodawczego. Akty ustawodawcze wyraźnie określają cele, treść, zakres oraz czas obowiązywania przekazanych uprawnień. Przekazanie uprawnień nie może dotyczyć istotnych elementów danej dziedziny, ponieważ są one zastrzeżone dla aktu ustawodawczego. Przekazanie uprawnień podlega warunkom, które  są wyraźnie określone w aktach ustawodawczych. Wskazać należy, że w szczególnych przypadkach przewidzianych w Traktatach akty ustawodawcze mogą być przyjmowane z inicjatywy grupy Państw Członkowskich lub Parlamentu Europejskiego, na zalecenie Europejskiego Banku Centralnego lub na wniosek Trybunału Sprawiedliwości lub Europejskiego Banku Inwestycyjnego.

Opracowała: Paulina Dobrosz-Dzierżanowska  
doradca ds prawa unijnego