rozmiar czcionki: A | A | A

Stan zabezpieczeń przeciwpowodziowych na Dolnym Śląsku

08.07.2009 11:21 11:21

W związku z powodzią, która dotknęła w czerwcu tereny południowej Polski, minister finansów przeznaczył 10 mln zł z rezerwy budżetowej na usuwanie szkód powodziowych w Województwie Dolnośląskim.

fot. Tomasz Bloch

W ramach tej kwoty zaplanowano:
- odbudowę koryt rzek: Czyżynka-Struga-Lubomin (odbudowa koryta potoku, gm. Stare Bogaczowice w zlewni rzeki Bystrzycy - 2,5 km), Więziec (odbudowa koryta - etap II, gm. Lubomierz w zlewni rzeki Bóbr - 0,7 km) oraz Ścinawka (gm. Radków, zlewnia Nysy Kłodzkiej - 0,2 km). Na ten cel przeznaczono w sumie 7,7 mln zł;
- usunięcie skutków powodzi z minionych lat oraz zabezpieczenie urządzeń i terenów przed dalszymi zniszczeniami powodziowymi w zlewniach rzek: Bystrzycy, Kaczawy, Nysy Kłodzkiej, Odry, Oławy i Ślęzy. Zaplanowano także naprawę uszkodzonych budowli wodnych, zniszczonych ubezpieczeń koryt cieków oraz likwidację wyrw brzegowych. Na te działania przewidziano 2,1 mln zł. W sumie ramach tej kwoty pracami zostaną objęte: koryta rzek - 59,4 km i obwałowania 0,2 km;
- usunięcie skutków powodzi z minionych lat i zabezpieczeniu urządzeń i terenów przed dalszymi zniszczeniami powodziowymi w korytach cieków zaliczanych do „wód pozostałych” ( nierolniczych). Koszt odbudowy koryt cieków (5,6 km) szacuje się na 200 tys. zł.   

Straty powstałe wskutek czerwcowej powodzi oszacowano wstępnie na kwotę 7,980 mln zł, z czego 6,85 mln zł dotyczy koryt cieków, 0,93 mln zł wałów przeciwpowodziowych i 0,2 mln zł - zbiorników retencyjnych. Ostateczne oszacowanie szkód możliwe będzie po ustaniu opadów atmosferycznych i spływie nadmiaru wód.

W najbliższym czasie zostanie uruchomiony Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, działanie „Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa”, schemat II Gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi. W ramach programu  będzie można uzyskać środki finansowe na poprawę bezpieczeństwa powodziowego. Do rozdysponowanie będzie 40,2 mln euro.  Środki będzie można przeznaczyć na:
- odbudowę koryt rzek - 84,7 km,
- przebudowę wałów przeciwpowodziowych - 20.5 km,
- przebudowę 2. przepompowni melioracyjnych,
- odbudowa rowów melioracyjnych - 98 ha.
Przewidywany termin rozpoczęcia robót - IV kwartał 2009r.

Ze środków Programu dla Odry 2006 realizowanych jest sześć inwestycji, z których najważniejsze to:
- Lwówek ŚIąski - budowa nowych wałów na długości 5 km zabezpieczających miasto (wartości 52,1 mln zł). Realizacja zadania została rozpoczęta w 2009r, planowany termin ukończenia w 2013 roku,
- Czyżynka-Struga-Lubomin - odbudowa koryta potoku, na terenie gminy Stare Bogaczowice (wartości kosztorysowej 32 mln zł). W ramach zadania od 2006 wykonywana jest regulacja koryta potoku na długości 5,3 km. Do końca 2008 roku wykonano roboty o wartości 17,5 mln zł z pełnym wykonaniem 2,5 km ubezpieczonego murami oporowymi koryta, co spowodowało, że na tym odcinku podczas tegorocznej powodzi nie wystąpiły wylewy powodziowe. Planowany termin zakończenie zadania - 2011 rok,
- modernizacja wałów przeciwpowodziowych rzeki Odry w km 405+000 - 410+000 na terenie gminy Żukowice na długości 5 km (wartość 6,8 mln zł). Rozpoczęcie prac zaplanowane jest jeszcze w tym roku, zakończenie - 2010 rok.

Dodatkowo w trakcie opracowywania znajdują się dokumentacje projektowe na realizację zadań w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 tj.:
- Lipki-Oława - modernizacja obwałowań, gm. Oława i Jelcz - Laskowice,
- Grobla - budowa zbiornika na rzece Nysa Mała, gm. Paszowice,
- Budowa zbiornika retencyjnego Chwalimierz, gm. Środa ŚI.
oraz dokumentacje projektowe dla zadań polegających na ochronie przeciwpowodziowej miasta Legnicy i wchodzących w skład Wrocławskiego Węzła wodnego.

Powodzie w poprzednich latach

Powódź z lipca 1997r. w całym dorzeczu Odry oraz letnia z 1998r. wyrządziły olbrzymie szkody społeczno-gospodarcze. W czasie powodzi zniszczeniu uległo 195,2 km wałów przeciwpowodziowych z budowlami oraz 161 budowli hydrotechnicznych i pompowni administrowanych przez Dolnośląski Zarząd.
Do końca 2006r. odbudowano i zmodernizowano 145,25 km wałów przeciwpowodziowych oraz 160 szt/523,31 km rzek, potoków i kanałów wraz z budowlami. Na realizację tych robót wydano - 202.416,8 tys. zł (co stanowi, ok. 74,0% wartości szkód ). Pieniądze na ten cel pozyskano z kredytów  Europejskiego Banku Inwestycyjnego i Europejskiego Banku Inwestycyjnego - bis, pożyczki Banku Rozwoju Europy oraz rezerw z budżetu państwa.  Usuwanie szkód połączono z działaniami finansowanymi z budżetu państwa i Programu dla Odry 2006.

W kolejnych latach ponownie teren województwa dolnośląskiego nawiedziły gwałtowne powodzie szczególnie intensywne w 2001 i 2002 roku w terenach podgórskich i w 2007 roku. W 2008r. występowały jedynie lokalne podtopienia w wyniku nawalnych deszczy.

Według stanu na koniec maja 2009r. do usunięcia pozostały szkody powodziowe o wartości 7,5 mln zł. Odbudowa i modernizacja w pełnym rozmiarze uszkodzonych urządzeń zabezpieczających teren województwa przed wylewami powodziowymi nie była możliwa z powodu niewystarczających środków finansowych, pomimo nieustannych starań o ich pozyskanie czynionych przez administratora tj. Dolnośląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych we Wrocławiu.

Powódź na Dolnym Śląsku 2009 - czytaj więcej