rozmiar czcionki: A | A | A

PARTNERZY

Grupa Karkonoska GOPR
Grupa Wałbrzysko - Kłodzka GOPR

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016, poz. 1817) na realizację zadania publicznego pn. „Rodzinny Piknik Bezpiecz

31.08.2017 08:42

W dniu 23 sierpnia 2017 r. do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego wpłynęła oferta złożona przez Ochotniczą Straż Pożarną w Legnickim Polu, na realizację zadania publicznego w zakresie porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwdziałania patologiom społecznym oraz ratownictwa i ochrony ludności pn. „Rodzinny Piknik Bezpieczeństwa”.
Zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicach informacyjnych Wydziału Obronności i Bezpieczeństwa oraz na stronie internetowej www.umwd.pl,
w zakładce „Bezpieczeństwo”
Zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, każdy możne zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty.
Uwagi należy zgłaszać pisemnie w godzinach pracy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego w Sekretariacie Departamentu Obszarów Wiejskich i Zasobów Naturalnych, drogą elektroniczną na adres mailowy: Szymon.Nowinski@umwd.pl oraz listownie na adres Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego Departament Obszarów Wiejskich
i Zasobów Naturalnych, Wydział Obronności i Bezpieczeństwa, ul. Wybrzeże Słowackiego
12 -14, 50-411 Wrocław  do dnia 7 września 2017 r. (siedem dni od publikacji tego ogłoszenia włącznie/liczy się data wpływu do urzędu).

W załączeniu: OFERTA